31 خرداد
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

انقلاب تابستانی سال 1400

13 اردیبهشت
11:53 ب.ظ - 11:53 ب.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه

07 اردیبهشت
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

31 فروردین
10:59 ق.ظ - 10:59 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه

29 اسفند
10:24 ب.ظ - 10:24 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه مریخ و ماه

14 دی
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی ربعی

01 دی
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه هرمز و کیوان

24 آذر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی

  • 1
  • 2