07 خرداد
10:00 ب.ظ - 10:05 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

08 خرداد
9:12 ب.ظ - 9:19 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

06 خرداد
10:48 ب.ظ - 10:52 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

05 خرداد
11:36 ب.ظ - 11:38 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

04 خرداد
10:47 ب.ظ - 10:52 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

02 خرداد
11:35 ب.ظ - 11:38 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

01 خرداد
8:39 ب.ظ - 8:49 ب.ظ آسمان ایران

رصد object b

29 اردیبهشت
9:05 ب.ظ - 9:14 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

27 اردیبهشت
9:03 ب.ظ - 9:13 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

27 اردیبهشت
4:28 ق.ظ - 4:31 ق.ظ آسمان ایران

رصد iss