06 مرداد
9:30 ب.ظ - 4:30 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی دلو دلتای جنوبی

09 مرداد
5:31 ب.ظ - 5:32 ب.ظ آسمان ایران

تریبع آخر ماه ذی الحجه

11 تیر
1:15 ق.ظ - 1:14 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه ذی القعده1442

15 تیر
2:25 ق.ظ - 2:24 ق.ظ آسمان ایران

دورترین فاصله از خورشید

03 تیر
10:40 ب.ظ - 11:39 ب.ظ آسمان ایران

ماه کامل ذی القعده

01 تیر
11:09 ب.ظ - 11:08 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه ماه و ستاره بتای عقرب

11 تیر
1:05 ق.ظ - 1:04 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه ذی القعده 1442

31 خرداد
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

انقلاب تابستانی سال 1400

28 خرداد
12 خرداد
11:27 ق.ظ - 11:27 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه شوال1442