شنبه
25 اردیبهشت
1400
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه‌گرفتگی کلی

جمعه
28 آبان
1400
جمعه
14 آبان
1400
0:45 ق.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو

سه شنبه
27 مهر
1400
پنجشنبه
22 مهر
1400
شنبه
17 مهر
1400
سه شنبه
15 تیر
1400
2:25 ق.ظ - 2:24 ق.ظ آسمان ایران

دورترین فاصله از خورشید