مدرس علم نجوم و قران هستم و سال هست که در زمینه مسائل تربیتی نجوم فعالیت دارم.