دانشگاه تهران


کارگاه یک روزه نجوم در دانشگاه تهران و دانشگاه قم

کارگاه یک روزه نجوم را در دانشگاه های قم و تهران با رویکرد تبیین معارف قرآنی برای دانشجویان فراهم آوردیم تا با معارف نجومی قرآن کریم آشنا شوند و این شناخت چراغ راهی در دل تاریکی های ایمان باشد.
در این کارگاه یک روزه با استفاده از انیمیشن و موشن گرافی نجوم و اجرام آسمانی و کیهانی در آیات نجومی قرآن کریم تبیین
و بررسی می شود.
هم چنین دانشجویان با حضور در کارگاه رصدی شب می تواند آسمان شب و ستاره  ها و رویداد های نجومی را با تجهیزات رصدی مشاهده نمایند و از زیبایی های شب های رصدی لذت ببرند.