نجوم علم شناخت

علوم، علم شناخت نجوم کتاب ساده و روان علم نجوم است تا همگان به دور از معادلات پیچیده با هویت این علم آشنا شوند.

نویسنده این کتاب سعی نموده است تا به صورت هدفمند خواننده کتاب را در مسیری مناسب با نجوم آشنا کند.

تصاویر گویا و رنگی نیز به خواننده کمک می کند تا با ساختار کلی علم نجوم و حتی با کاربری آن در فهم قرآن آشنا شوند و  با دید عمیق تر به جهان اطراف خود نگاهی داشته باشند.