زمین تنها مکان زندگی ما

 


کتاب زمین تنها مکان زندگی ما، کتابی از مجموعه کتاب های نظام آفرینش، ویژه کودکان است که برای آشنایی کودکان با سیاره زمین به عنوان مهم ترین و ملموس ترین جسم فضایی طراحی و نوشته شده است. شکل و جو زمین، چرخه ی آب، شبانه روز و فصل و سال به صورت داستان آموزش داده شده و با سوالی تفکر برانگیز ذهن کودک را مشغول می کند.