خانواده خورشید

خانواده خورشیدی کتاب همراه با اپلیکیشن واقعیت افزوده است که ماه و خورشید و سیارات منظومه ی شمسی را با استفاده از این فناوری نو به کودکان معرفی می کند.
محتوای این کتاب همخوانی مناسبی با محتوای کتاب های درسی آموزش و پرورش دارد. دقت اطلاعات ارائه شده در کنار ارائه اطلاعات تکمیلی با زبان ساده و کودکانه و ساخت سه بعدی تصاویر وجه تمایز این محصول است.