تاریخ شروع

8:50 ب.ظ

یکشنبه - 1401/01/28

تاریخ پایان

9:00 ب.ظ

یکشنبه - 1401/01/28

آدرس

آسمان ایران