تاریخ شروع

7:54 ق.ظ

جمعه - 1400/03/28

تاریخ پایان

7:53 ق.ظ

جمعه - 1400/03/28

آدرس

Birmingham, UK

حدودا هفتمین روز از دوره چرخش ماه به دور زمین، وضعیت ماه طوری است که نیمی از سطح ماه روشن است. از این رو شما می توانید تربیع ماه را حودا یک هفته بعد از مشاهده هلال ماه تماشا کنید.
تربیع اول ماه ذی القعده در روز جمعه ساعت 07:54 دقیقه روز 28 خرداد 1400 مصادف با 18 ژوئن 2021 رخ می هد و متاسفانه در این زمان در آسمان ایران قابل رویت نمی باشد.