تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

دوشنبه - 1399/10/01

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

دوشنبه - 1399/10/01

آدرس

آسمان ایران

در شامگاه اول دی ماه ۱۳۹۹ سیاره های مشتری و زحل در آسمان شب نزدیک ‌تر از همیشه به یکدیگر ظاهر می‌شوند و در وافع در مقارنه سیاره ای قرار می گیرند. مقارنه زمانی رخ می دهد که دو یا چند جرم سماوی از دید ناظر زمینی در یک میدان دید قرار گیرند، به طوری که در آسمان کنار هم دیده شوند.