تاریخ شروع

6:32 ب.ظ

سه شنبه - 1400/07/20

تاریخ پایان

6:38 ب.ظ

سه شنبه - 1400/07/20

آدرس

آسمان ایران

منبع: heavens-above.com