تاریخ شروع

5:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/07/07

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/07/07

آدرس

Birmingham, UK

ساعت ۰۵:00 بامداد چهارشنبه ۷ مهرماه جاری، کره ماه به وضعیت تربیع آخر ( Last Quarter ) خواهد رسید و با طلوع ماه پیش از روشنی هوا در بامداد این روز، تا ساعاتی پس از طلوع مهر تابان ( با توجه به سطح وسیع بخش روشن ماه )، در آسمان روز نیز ماه در وضعیت تربیع آخر دیده خواهد شد.

علت ایجاد فازهای ماه ( اهله ماه – Moon Phases ) که در حقیقت همان تغییر شکل ماه در طول یک ماه قمری است، در نتیجه گردش ماه به دور زمین و تغییر زاویه بین ماه، زمین و خورشید می باشد و در حالی که همواره نیمی از ماه روشن و نیمکره دیگر آن تاریک است اما از دید ناظر زمینی، شکل کره ماه طی یک ماه قمری به اشکال مختلف ( اهله ) دیده می شود.