تاریخ شروع

5:27 ب.ظ

شنبه - 1400/10/04

تاریخ پایان

5:37 ب.ظ

شنبه - 1400/10/04

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:30

روز شنبه

4 دی 1400