تاریخ شروع

6:06 ق.ظ

سه شنبه - 1400/09/02

تاریخ پایان

6:13 ق.ظ

سه شنبه - 1400/09/02

آدرس

آسمان ایران

ساعت 06:11

روز سه‌شنبه

2 آذر  1400