تاریخ شروع

4:40 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/10/29

تاریخ پایان

4:43 ق.ظ

شنبه - 1400/12/28

آدرس

آسمان ایران