تاریخ شروع

4:57 ق.ظ

جمعه - 1400/12/20

تاریخ پایان

5:04 ق.ظ

جمعه - 1400/12/20

آدرس

آسمان ایران