تاریخ شروع

6:19 ق.ظ

شنبه - 1400/09/27

تاریخ پایان

6:30 ق.ظ

شنبه - 1400/09/27

آدرس

آسمان ایران

ساعت 06:30

روزشنبه

27 آذر 1400