تاریخ شروع

6:17 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/09/25

تاریخ پایان

6:27 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/09/25

آدرس

آسمان ایران

ساعت 06:22

روزپنج‌شنبه

25 آذر 1400