تاریخ شروع

5:31 ب.ظ

جمعه - 1400/09/19

تاریخ پایان

5:42 ب.ظ

جمعه - 1400/09/19

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:31

روزجمعه

19 آذر 1400