تاریخ شروع

6:18 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/09/18

تاریخ پایان

6:29 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/09/18

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:18

روزپنج‌شنبه

18 آذر 1400