تاریخ شروع

5:28 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/09/17

تاریخ پایان

5:38 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/09/17

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:34

روزچهارشنبه

17 آذر 1400