تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/09/30

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/09/30

آدرس

آسمان ایران

ساعت 06:09

روزسه‌شنبه

30 آذر 1400