تاریخ شروع

5:52 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/26

تاریخ پایان

6:01 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/26

آدرس

آسمان ایران

ساعت 05:55

روز سه‌شنبه

26 آبان 1400