تاریخ شروع

6:50 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

تاریخ پایان

6:58 ب.ظ

جمعه - 1400/07/30

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:50

شامگاه روز پنج شنبه

29 مهر 1400