تاریخ شروع

6:21 ق.ظ

جمعه - 1400/10/10

تاریخ پایان

6:29 ق.ظ

جمعه - 1400/10/10

آدرس

آسمان ایران

ساعت 06:21

روز جمعه

10 دی 1400