تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/10/02

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/10/02

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:42

روز پنج‌شنبه

2 دی 1400