تاریخ شروع

5:40 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/10/15

تاریخ پایان

5:42 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/10/15

آدرس

آسمان ایران