تاریخ شروع

6:10 ق.ظ

سه شنبه - 1400/10/14

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/10/14

آدرس

آسمان ایران