تاریخ شروع

6:39 ق.ظ

دوشنبه - 1400/10/13

تاریخ پایان

6:41 ق.ظ

دوشنبه - 1400/10/13

آدرس

آسمان ایران