تاریخ شروع

3:29 ق.ظ

سه شنبه - 1400/10/28

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/10/28

آدرس

آسمان ایران

ساعت ۳:۲۹ لحظه وقوع ماه کامل