تاریخ شروع

9:01 ب.ظ

جمعه - 1401/02/23

تاریخ پایان

9:10 ب.ظ

جمعه - 1401/02/23

آدرس

آسمان ایران