تاریخ شروع

9:30 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/05/06

تاریخ پایان

4:30 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/05/07

آدرس

آسمان ایران

تاریخ معمول اکثر بارش های شهابی مشخص است. تاریخ هایی که برخی شهاب سنگ ها بارش شهابی دلو دلتای جنوبی ژرا می توانیم در اینجا بدانیم . حداکثر تعداد شهاب قابل مشاهده فقط در اوج بارش شهابی و برای ناظری با آسمان بسیار تاریک اتفاق  می افتد. مهتاب ماه به طور جدی در دید شهاب ها تداخل می کند. وقتی شهاب سنگ ها با تابش  بیشتری در آسمان است، تعداد شهاب های قابل مشاهده افزایش می یابد. حداکثر ارتفاع در گذرگاه نصف النهار حاصل می شود. به طور کلی اینطور است که شهاب سنگ های بیشتری پس از نیمه شب مشاهده می شود.