تاریخ شروع

6:15 ق.ظ

دوشنبه - 1400/08/03

تاریخ پایان

7:00 ق.ظ

دوشنبه - 1400/08/03

آدرس

آسمان ایران

دوشنبه ،3 آبان ، سیاره عطارد به حداکثر زاویه 18 درجه از خورشید می رسد و حداکثر دید را برای ظهور صبح امروز نشان می دهد. به دنبال درخشان ترین سیاره باشید که بسیار روشن در آسمان شرقی-جنوبی شرقی بین ساعت 6:15 تا 7 صبح در منطقه زمانی محلی شما می درخشد. موقعیت عطارد بالای دایرl البروج نزدیک صبح باعث می شود که این چشم انداز برای ناظران نیمکره شمالی بسیار عالی باشد ، اما برای کسانی که در نزدیکی خط استوا و در جنوب جنوبی واقع شده اند ، وضعیت ضعیف دارد.