تاریخ شروع

5:31 ب.ظ

شنبه - 1400/05/09

تاریخ پایان

5:32 ب.ظ

شنبه - 1400/05/09

آدرس

آسمان ایران

تاریخ مراحل اصلی ماه برای ماه ذکر شده است: ماه جدید، سه ماهه اول، ماه کامل و آخرین سه ماهه. زمان طلوع ماه و غروب ماه با مرحله ماه متفاوت است. مراحل ماه یا همان اهله ماه فازهای مختلف ماه است که ما آن را با دیده شدن قسمت های مختلفی از ماه که همیشه به سمت ماست می شناسیم.
شنبه یعنی نهم مرداد 1400 ماه در تربیع آخر ماه قرا می گیرد و این بعنی حدود یک هفته دیگر ماه قمری جدید یعنی ماه محرم آغاز می شود.