تاریخ شروع

6:02 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/10/16

تاریخ پایان

6:04 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/10/16

آدرس

آسمان ایران