تاریخ شروع

4:30 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

تاریخ پایان

4:40 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 4:30 بامداد

🗒روز پنج شنبه

🖌29 مهر 1400