تاریخ شروع

6:29 ب.ظ

سه شنبه - 1400/08/25

تاریخ پایان

6:34 ب.ظ

سه شنبه - 1400/08/25

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:32

روز سه‌شنبه

25 آبان 1400