تاریخ شروع

5:44 ق.ظ

سه شنبه - 1400/12/17

تاریخ پایان

5:54 ق.ظ

سه شنبه - 1400/12/17

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی سه شنبه ساعت 5:45