تاریخ شروع

4:17 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/20

تاریخ پایان

4:20 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/20

آدرس

Birmingham, UK

⏰ساعت 4:18 بامداد

🗒روز پنج‌شنبه

20 آبان 1400