تاریخ شروع

5:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/19

تاریخ پایان

5:07 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/19

آدرس

آسمان ایران

ساعت 5:02 بامداد

روز چهارشنبه

19 آبان 1400