تاریخ شروع

5:43 ق.ظ

یکشنبه - 1400/12/15

تاریخ پایان

5:52 ق.ظ

یکشنبه - 1400/12/15

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی یکشنبه ساعت 5:47