تاریخ شروع

4:53 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/10/01

تاریخ پایان

4:56 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/10/01

آدرس

آسمان ایران

ساعت 04:53

روز چهارشنبه

1دی 1400