تاریخ شروع

4:55 ق.ظ

جمعه - 1400/12/06

تاریخ پایان

4:58 ق.ظ

جمعه - 1400/12/06

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی جمعه ساعت 4:55