تاریخ شروع

5:41 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/12/05

تاریخ پایان

5:46 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/12/05

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پنج شنبه ساعت 5:42