تاریخ شروع

4:54 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/12/04

تاریخ پایان

4:58 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/12/04

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی چهارشنبه ساعت 4:56