تاریخ شروع

5:40 ق.ظ

سه شنبه - 1400/12/03

تاریخ پایان

5:46 ق.ظ

سه شنبه - 1400/12/03

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین‌المللی سه شنبه ساعت 5:43