تاریخ شروع

5:12 ق.ظ

جمعه - 1400/10/17

تاریخ پایان

5:16 ق.ظ

جمعه - 1400/10/17

آدرس

آسمان ایران