تاریخ شروع

5:42 ب.ظ

دوشنبه - 1400/06/01

تاریخ پایان

5:46 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/10/02

آدرس

آسمان ایران

ساعت 05:42

روز پنج‌شنبه

2 دی 1400